[Effect of electroacupuncture of auricular concha on inflammatory reaction in endotoxaemia rats].

Thursday 15 November 2012

[Effect of electroacupuncture of auricular concha on inflammatory reaction in endotoxaemia rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2011 Jun;36(3):187-92 Authors: Zhao YX, He W, Gao XY, Rong PJ, Zhu B Abstract OBJECTIVE: To evaluate the effect of electroacupuncture (EA) of the auricular concha (EA-AC) on (...)


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/...