Hu YM


Articles de cet auteur

mercredi 2 septembre 2020
par  Hu YM, Zhu BC

[Professor ZHANG Ren’s experience of stage treatment for refractory facial paralysis].

Related Articles [Professor ZHANG Ren’s experience of stage treatment for refractory facial paralysis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Aug 12 ;40(8):865-7 Authors : Hu YM, Zhu BC Abstract To introduce professor ZHANG Ren’s experience that different stages of refractory facial paralysis should be (...)