Zhuang X


Articles de cet auteur

vendredi 18 octobre 2019
par  Liao MX, Wang SX, Xie XY, Zhuang LX, Zhuang X

[ZHUANG Li-xing’s experience of using mind-regulation acupuncture for postherpetic neuralgia].

Related Articles [ZHUANG Li-xing’s experience of using mind-regulation acupuncture for postherpetic neuralgia]. Zhongguo Zhen Jiu. 2019 Oct 12 ;39(10):1095-8 Authors : Wang SX, Zhuang X, Liao MX, Xie XY, Zhuang LX Abstract Professor ZHUANG Li-xing’s clinical experience of using (...)