Xiao Q


Articles de cet auteur

jeudi 5 juillet 2018
par  Li J, Li Y, Liang F, Luo L, Ren Y, Wang X, Xiao Q, Yang H, Ye J, Zhang Y

[Acupoint electrosensitivity and regularity based on bibliometric].

Related Articles [Acupoint electrosensitivity and regularity based on bibliometric]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Jun 12 ;38(6):617-21 Authors : Yang H, Li J, Luo L, Ye J, Xiao Q, Wang X, Zhang Y, Li Y, Ren Y, Liang F Abstract OBJECTIVE : To explore the acupoint electrosensitivity and regularity (...)

jeudi 5 juillet 2018
par  André Lentz, Li J, Li Y, Liang F, Luo L, Ren Y, Wang X, Xiao Q, Yang H, Ye J, Zhang Y

[Acupoint electrosensitivity and regularity based on bibliometric].

Related Articles [Acupoint electrosensitivity and regularity based on bibliometric]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Jun 12 ;38(6):617-21 Authors : Yang H, Li J, Luo L, Ye J, Xiao Q, Wang X, Zhang Y, Li Y, Ren Y, Liang F Abstract OBJECTIVE : To explore the acupoint electrosensitivity and regularity (...)