Bai P


Articles de cet auteur

mercredi 23 mai 2018
par  Bai P, Guo H, Wang Y, Yu L, Zhao Z

[Study on electroacupuncture along the visual conductive pathway for ocular cell apoptosis in anterior ischemic optic neuropathy].

Related Articles [Study on electroacupuncture along the visual conductive pathway for ocular cell apoptosis in anterior ischemic optic neuropathy]. Zhongguo Zhen Jiu. 2017 Aug 12 ;37(8):857-862 Authors : Wang Y, Guo H, Zhao Z, Yu L, Bai P Abstract OBJECTIVE : To study the protective effect of (...)

mercredi 23 mai 2018
par  André Lentz, Bai P, Guo H, Wang Y, Yu L, Zhao Z

[Study on electroacupuncture along the visual conductive pathway for ocular cell apoptosis in anterior ischemic optic neuropathy].

Related Articles [Study on electroacupuncture along the visual conductive pathway for ocular cell apoptosis in anterior ischemic optic neuropathy]. Zhongguo Zhen Jiu. 2017 Aug 12 ;37(8):857-862 Authors : Wang Y, Guo H, Zhao Z, Yu L, Bai P Abstract OBJECTIVE : To study the protective effect of (...)