Huang H


Articles de cet auteur

mercredi 23 mai 2018
par  Chen S, Fu Y, Gong H, Huang H, Kang M, Xie F, Zhang H

[Effects of heat-sensitive moxibustion on HPA axis in rats with irritable bowel syndrome].

Related Articles [Effects of heat-sensitive moxibustion on HPA axis in rats with irritable bowel syndrome]. Zhongguo Zhen Jiu. 2017 Dec 12 ;37(12):1315-21 Authors : Zhang H, Xie F, Gong H, Huang H, Chen S, Kang M, Fu Y Abstract OBJECTIVE : To observe the effects of heat-sensitive moxibustion (...)

mercredi 23 mai 2018
par  André Lentz, Chen S, Fu Y, Gong H, Huang H, Kang M, Xie F, Zhang H

[Effects of heat-sensitive moxibustion on HPA axis in rats with irritable bowel syndrome].

Related Articles [Effects of heat-sensitive moxibustion on HPA axis in rats with irritable bowel syndrome]. Zhongguo Zhen Jiu. 2017 Dec 12 ;37(12):1315-21 Authors : Zhang H, Xie F, Gong H, Huang H, Chen S, Kang M, Fu Y Abstract OBJECTIVE : To observe the effects of heat-sensitive moxibustion (...)