Wang M


Articles de cet auteur

Acupuncture for smoking cessation : A systematic review and meta-analysis of 24 randomized controlled trials.

Acupuncture for smoking cessation : A systematic review and meta-analysis of 24 randomized controlled trials. Tob Induc Dis. 2019 ;17:48 Authors : Wang JH, van Haselen R, Wang M, Yang GL, Zhang Z, Friedrich ME, Wang LQ, Zhou YQ, Yin M, Xiao CY, Duan AL, Liu SC, Chen B, Liu JP Abstract (...)

mardi 3 septembre 2019
par  Ji XQ, Li XJ, Lu X, Wang M, Wang X, Yang YQ, Zhang ZL

[Clinical trials of acupuncture treatment of post-stroke shoulder pain].

Related Articles [Clinical trials of acupuncture treatment of post-stroke shoulder pain]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Aug 25 ;44(8):605-9 Authors : Wang M, Zhang ZL, Wang X, Ji XQ, Yang YQ, Lu X, Li XJ Abstract OBJECTIVE : To observe the clinical therapeutic effect of "Tiaoshen Zhitong" (mental (...)