He Y


Articles de cet auteur

mercredi 23 mai 2018
par  He Y, Pan H, Xu H

[Professor SONG Nanchang’s experience for treatment of peripheral facial paralysis].

Related Articles [Professor SONG Nanchang’s experience for treatment of peripheral facial paralysis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2015 Jun ;35(6):597-9 Authors : He Y, Pan H, Xu H Abstract Professor SONG Nanchang’s clinical experience and characteristics for treatment of peripheral facial paralysis (...)