Su XJ


Articles de cet auteur

mercredi 23 mai 2018
par  Liu B, Liu YF, Su XJ, Zhang SH, Zhu HX

[Prevention of procedural pain in dressing changes of burn wounds by auricular injection of small-dose fentanyl].

Related Articles [Prevention of procedural pain in dressing changes of burn wounds by auricular injection of small-dose fentanyl]. Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Oct ;34(10):972-4 Authors : Zhang SH, Liu YF, Liu B, Zhu HX, Su XJ Abstract OBJECTIVE : To explore the effective method of the prevention (...)

mercredi 23 mai 2018
par  André Lentz, Liu B, Liu YF, Su XJ, Zhang SH, Zhu HX

[Prevention of procedural pain in dressing changes of burn wounds by auricular injection of small-dose fentanyl].

Related Articles [Prevention of procedural pain in dressing changes of burn wounds by auricular injection of small-dose fentanyl]. Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Oct ;34(10):972-4 Authors : Zhang SH, Liu YF, Liu B, Zhu HX, Su XJ Abstract OBJECTIVE : To explore the effective method of the prevention (...)