Zhang O


Articles de cet auteur

mercredi 23 mai 2018
par  Li C, Li Y, Liang W, Zhang O

Effect of auricular pressing treatment on myopia in children.

Related Articles Effect of auricular pressing treatment on myopia in children. J Tradit Chin Med. 2015 Jun ;35(3):281-4 Authors : Li Y, Zhang O, Liang W, Li C Abstract OBJECTIVE : To observe the effect of pressing auricular points on myopia in children. METHODS : Myopic children aged 8-9 years (...)

mercredi 23 mai 2018
par  André Lentz, Li C, Li Y, Liang W, Zhang O

Effect of auricular pressing treatment on myopia in children.

Related Articles Effect of auricular pressing treatment on myopia in children. J Tradit Chin Med. 2015 Jun ;35(3):281-4 Authors : Li Y, Zhang O, Liang W, Li C Abstract OBJECTIVE : To observe the effect of pressing auricular points on myopia in children. METHODS : Myopic children aged 8-9 years (...)