Li WS


Articles de cet auteur

mercredi 23 mai 2018
par  Li WS, Li WY, Liu XJ, Wan LS, Xiao JB, Zhao WX

[Effect of assisted anesthesia of auricular point magnetic sticking on postoperative recovery of gynecological surgery].

Related Articles [Effect of assisted anesthesia of auricular point magnetic sticking on postoperative recovery of gynecological surgery]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Jul ;33(7):648-52 Authors : Li WS, Wan LS, Liu XJ, Li WY, Xiao JB, Zhao WX Abstract OBJECTIVE : To explore an optimum method on (...)

mercredi 23 mai 2018
par  André Lentz, Li WS, Li WY, Liu XJ, Wan LS, Xiao JB, Zhao WX

[Effect of assisted anesthesia of auricular point magnetic sticking on postoperative recovery of gynecological surgery].

Related Articles [Effect of assisted anesthesia of auricular point magnetic sticking on postoperative recovery of gynecological surgery]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Jul ;33(7):648-52 Authors : Li WS, Wan LS, Liu XJ, Li WY, Xiao JB, Zhao WX Abstract OBJECTIVE : To explore an optimum method on (...)