[Clinical trials of acupuncture treatment of post-stroke shoulder pain].

mardi 3 septembre 2019
par  Ji XQ, Li XJ, Lu X, Wang M, Wang X, Yang YQ, Zhang ZL

Related Articles [Clinical trials of acupuncture treatment of post-stroke shoulder pain]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Aug 25 ;44(8):605-9 Authors : Wang M, Zhang ZL, Wang X, Ji XQ, Yang YQ, Lu X, Li XJ Abstract OBJECTIVE : To observe the clinical therapeutic effect of "Tiaoshen Zhitong" (mental (...)


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed...