[Distribution of Press-sensitive Acupoints in Patients with Tinnitus].

mercredi 23 mai 2018
par  Gao Y, Ji MQ, Li CH, Liu D, Tian SS, Xie JP, Zhang W, Zhang YL

Related Articles [Distribution of Press-sensitive Acupoints in Patients with Tinnitus]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Dec 25 ;41(6):540-4 Authors : Ji MQ, Tian SS, Liu D, Zhang W, Xie JP, Zhang YL, Li CH, Gao Y Abstract OBJECTIVE : To explore the regularity of distribution of press-sensitive acupoints (...)


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed...