[Analysis of Therapeutic Regularities and Characteristics of Blood-letting Therapy for Acne Patients Based on Data Mining].

mercredi 23 mai 2018
par  Du YZ, Gang WJ, Jia CS, Liu X, Shi J, Wang JL, Zhang XX

Related Articles [Analysis of Therapeutic Regularities and Characteristics of Blood-letting Therapy for Acne Patients Based on Data Mining]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Jun ;40(3):251-7 Authors : Du YZ, Jia CS, Wang JL, Shi J, Zhang XX, Liu X, Gang WJ Abstract OBJECTIVE : To analyze the therapeutic (...)


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed...